Zloupotreba istorije u procesima koji su doveli do posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini

Materijal u fokusu ima period koji je neposredno prethodio ratu.

Centralna pozicija Bosne i Hercegovine u ratovima koji su zahvatili region tokom 90-tih godina, podjela planova i programa, te postojanje tri različite, isključive i često međusobno suprotne verzije istorije predstavljaju poseban problem edukatorima u BiH koji zaslužuje posebnu pažnju.

Centralno pitanje na koje materijal pokušava dati odgovor je kako i u kojoj mjeri je istorija (zlo)upotrijebljena za povećanje razdora unutar društva.  Do koje mjere su građani „naučili“ da se plaše i da mrze „druge“ u Bosni i Hercegovini?

Vrsta materijala

Radionice – didaktički obrađene, prilagođene za rad sa starijim srednjoškolcima i rad sa odraslima. Sadrži video materijal.

Baza podataka – se sastoji od pet podbaza koje se mogu iskoristiti za efikasnu obradu tema upotrebe i zloupotrebe istorije u cilju nacionalnih homogenizacija i podjela. U širem smislu materijal je koristan i za obradu svih tema i iz konteksta jugoslovenske krize i ratova 1990-ih godina. Između ostalog, sadrži knjige i radove u pdf ili nekom drugom formatu koje su naši istraživači pronašli već postavljene na internetu.

Link/dostupnost: Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine – EUROCLIO HIP BiH, 2015.
Urednik: Edin Radušić

http://cliohipbih.ba/materijali/topic/zloupotreba-istorije-u-procesima-koji-su-doveli-do-posljednjeg-rata-u-bosni-i-hercegovini-okvir-za-promjenu-paradigme-u-izucavanju-istorije-u-skolama-bih/

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Mapiranje logora / mjesta zatočenja u Bosni i Hercegovini, 1992–1995.

Projekat “Mapiranje logora/mjesta zatočenja” ima za cilj da se empirijskim istraživanjem, u saradnji sa bivšim logorašima i udruženjma logoraša i korištenjem sudski utvrđenih činjenica, dokumentuju postojanje logora, broj i imena ubijenih zatočenika i tortura koja je primjenjivana u logorima i drugim mjestima zatočenja.

Link/dostupnost: http://cdtp.org

Jezik materijala (izvorni):  bosanski, hrvatski, srpski jezik

Continue Reading